Ženski centar Milica

Ženski centar Milica, je nacionalno udruženje nastalo radi unapređenja položaja i kvaliteta života i zdravlja žena.

                                          

Naš primarni cilj je promovisanje važnosti redovnih pregleda i obuke samopregleda kao i zastupanje i podršku obolelih od raka dojke i raka grlića materice. Udruženje postoji od 2010 godine, umrežava i zastupa pacijentkinje šest lokalnih pacijentskih udruženja iz Srbije . Udruženje ima Upravni odbor, Nadzorni odbor i Skupštinu.

               

U okviru udruženja aktivno funkcioniše Stručno veće koga čine 16 specijalista iz oblasti onkologije iz referentnih onkoloških centara. Ulogu Veća u radu Udruženja je savetodavna. Podršku radu pružaju Ministarstvo zdravlja RS, Ministarstvo omladine i sporta RS, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", referentni onkološki centri, zdravstvene ustanove i zavodi.

Vizija:

Zalaganje za bolji kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite svakoj ženi u Srbiji bez obzira na socijalnu pripadnost ili mesto stanovanja u cilju smanjenje smrtnosti od raka dojke i raka grlića materice u Srbiji

Misija:

Edukacija devojaka i žena o važnosti redovnih preventivnih pregleda i sprovođenje obuke samopregleda. Psihosocijalna i iskustvena podrška onkološkim pacijentkinjama i članovima njihove porodice tokom lečenja . Zastupanje prava onkoloških pacijentkinja sa rakom dojke i ginekoloških karcinoma i zalaganje za bolju dostupnost savremenoj dijagnostici i lečenju uz očuvanje kvaliteta života pacijentkinja.

Udruženje se može pohvaliti izuzetnom saradnjom sa strukovnim udruženjima UMOS (Udruženje medikalnih onkologa Srbije), Kancerološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva i Udruženjem pravnika SUPRAM sa kojima radimo na edukaciji tima koji pruža podršku pacijentkinjama i inicijativama za unapređenje kvaliteta lečenja i života onkoloških pacijenata.


Ženski centar Milica je član :

• ENGAGE /Evropska mreža udruženja pacijenata sa ginekološkim karcinomom

• ESMO /European Society for Medical Oncology

• Ovarian Cancer Coalition

• Radne grupe komisije za podršku pacijentima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, neka od njih su Plaketa Kapetan Miša Anastasijević, Nacionalna nagrada za životno delo i izuzetni doprinos borbi protiv raka dojke u Srbiji, Zlatno srce, regionalna nagrada za najbolji projekat (Nacionalni centar za edukaciju i podršku) Nagradu za razvoj filantropije, BeFem i td.

Kreatori smo vodiča kroz proceduru lečenja pacijentkinja od raka dojke "Moj asistent" koja se distribuira u referentnim onkološkim centrima i onkološkim dispanzerima širom Srbije .

https://milica.org.rs/wp-content/uploads/2023/05/MOJ-ASISTENT-VODI%C4%8C-KROZ-LE%C4%8CENJE-RAKA-DOJKE.pdf

Učesnici u pisanju publikacije “Rani karcinom dojke u populaciji žena u Republici Srbiji: opterećenje bolešću u sadašnjosti, izazovi i stremljenja u budućnosti” IJZS


Oblasti rada Udruženja:

I Prevencija

Udruženje sprovodi edukacije i obuke samopregleda, sa posebnim akcentom na žene u ruralnim sredinama , slepim i slabovidim osobama, mladima i zaposlenima u kompanijama. Naše edukacije su besplatne i sa jednim ciljem da se edukuju žene o važnosti redovnih pregleda, obuče samopregledu kako bi se rak otkrio u ranoj fazi i smanjila smrtnost od ove bolesti u Srbiji.

Zalažemo se za bolji kvalitet u lečenju i bolju dostupnost dijagnostici bez obzira na socijalni status i mesto stanovanja. Tako smo 2017 kupili prvi UZ aparat Domu zdravlja u Vrnjačkoj Banji u saradnji sa Fondom B92 omogućili da se prvi put radi UZ pregled dojke u državnoj ustanovi u tom mestu.


II Zastupanje pacijentkinja

https://milica.org.rs/category/zastupanje_pacijentkinja_inicijative/

Rad na boljem kvalitetu prevencije, lečenja i dostupnosti inovativnim terapijama uz podršku Stručnog veća ŽC Milica, RSKa, strukovnih udruženja

U 2022. godini uz podršku lekara, članova Stručnog veća Ženskog centra Milica, izborili smo se za dve inovativne terapije za lečenje :

- ranog HER2+ karcinoma dojke, sa visokim rizikom od relapsa bolesti i

- za lečenje metastatskog HR+ HER2- karcinoma dojke.

2023. godine smo uz podršku Stručnog veća Ženskog centra Milica i saradnju sa UMOS-om i Republičkom stručnom komisijom Ministarstva zdravlja za citostatične i molekularne lekove, uspeli da se izborimo da na listu RFZO-a budu dostupne sve terapije za lečenje raka dojke.


Terapije koje su zahvaljujući našoj inicijativi postale dostupne o trošku fonda za lečenje su sledeće grupacije pacijentkinja sa rakom dojke :

- pacijentkinje sa trostruko negativnim karcinomom dojke,

- pacijentkinje sa HER2- karcinomom dojke nosiocima naslednih štetnih mutacija BRCA 1 i 2 gena

- pacijentkinje sa HER2+ karcinomom dojke sa rezidualnim tumorima nakon neoadjuvantne sistemske terapije.


Pokrenuli smo još četiri inicijative koje su u procesu rešavanja kod Ministarstva zdravlja i RFZO-a. a to su :

• Izmena zakona o zdravstvenom osiguranju - 100%bolovanje za onkološke pacijente tokom lečenja,

• organizovan prevoz pacijenata na radioterapiju,

• decentralizacija primene biološke terapije i

• Inicijativa za dopunu Pravilnika o medicinskim pomagalima (rukav I čarapa) za onkološke pacijente sa prolemom limfedema

III Podrška obolelima od raka dojke i ginekoloških karcinoma i njihovim porodicama


Podrška se sprovodi kroz rad edukovanih iskustvenih konsultatorki i terenskih saradnica u

a) Dnevnom centru Milica u Vrnjačkoj Banji ulica Nemanjina 8/17

b) Birčaninovoj 16b – podrška članicama ŽC Milica koje putuju na lečenje iz unutrašnjosti

c) Nacionalnom centru za podršku i edukaciju obolelih od raka dojke i grlića materice u Beogradu Topličin venac 29/ ambulanta DZ Stari grad.

pružanje podrške svakog radnog dana od 10-14 h putem besplatne linije za podršku 0800 40 40 40

a) Dnevni centar Milica u Vrnjačkoj Banji

Na raspolaganju je korisnicma već 14 godina, namenjen je podršci ženama iz Vrnjačke Banje, Kraljeva, Kruševca, Trstenika i Čačka. Žene dobijaju besplatne perike, grudnjake i proteze kao i Vodič za podršku kroz lečenje "Moj asistent".

rezultati u 2023: Konsultatorke koje rade na pružanju podrške u Dnevnom centru Milica su dobile sertifikat Terenskog saradnika.

• 251 usluga pružena pacijentkinjama i članovima porodice

• podeljeno 53 grudnjaka

• 53 proteza

• 17 perika dato na korišćenje

b) Podrška u Birčaninovoj

Od početka covid pandemije egzistira prostor namenjen ženama iz unutrašnjosti, koje putuju na kontrole i lečenje u IORS. One tu mogu da odmore, osveže se, dobiju podršku i savet, prenoćište. Ovaj prostor je izuzetno važan za teže pacijentkinje koje dugo putuju autobusom iz unutrašnjosti do Beograda.

                                                              

c) Prvi nacionalni centar za podršku i edukaciju osoba obolelih od raka dojke i raka grlića materice

https://milica.org.rs/category/nacionalni-centar-za-podrsku-i-edukaciju

Nacionalni centar je osnovan 2. februara 2023 kao jedinstven takve vrste u Srbiji. Centar je smešten u ambulanti Doma zdravlja Stari grad na Topličinom vencu br 29.

U njemu svakog radnog dana od 10-14h, putem besplatne telefonske linije 0800 404040 podršku pružaju iskustvene konsultatorke- žene koje su završile lečenje i prošle edukaciju od stručnjaka UMOSa, komunikologa i psihologa kako bi što stručnije pružile pomoć i podršku osobama sa rakom dojke i grlića materice i članovima njihovih porodica

Rezultati prve godine rada centra:

• 526 pacijentkinja i članova porodice dobija podršku putem besplatne linije 0800 40 40 40

• 128 poseta centru

• 79 online konsultacija

• 68 perika dato na korišćenje

Sve usluge koje pružamo obolelima i članovima njihovih porodica su besplatne.